Många är de kunder som tar hjälp av våra mobila krossar för att få sitt träavfall krossat för att sedan använda det som bränslematerial. För att materialet ska få benämningen biobränsle krävs att man innan krossning sorterar det enligt gällande lagstiftning, allt för att innehållet av miljöfarliga ämnen ska elimineras.

Träavfallet/returträet kan vara behandlat trä såsom lastpallar, rivningsvirke, avkap vid sågverk och träindustri eller annat träavfall från övrig industri. Metallföroreningar i avfallet såsom pallkragar, gångjärn, spik och skruv separeras med hjälp av magneter och lämnas till metallåtervinning.

Kunden kan själv bestämma vilken storlek som önskas på det färdigkrossade materialet för att det ska kunna eldas i önskad värmepanna, då dessa har varierande krav på flisens storlek.

Norrmiljö kan även sköta bortforsling och försäljning av producerad flis.