Många kommuner har idag ett ökat behov av att kompostera sin slam och sitt rötslam men även sitt park- och trädgårdsavfall. Inom detta område har Norrmiljö AB mångårig komposteringserfarenhet och kan även sköta försäljning av färdigt kompostmaterial.

Slamkompostering innebär att man blandar restprodukten från slamhanteringen, rötslammen, med organiskt material. Processen från rötslam till mull tar ungefär från sju veckor upp till ett år när blandningen utförts på rätt sätt. Den mull som bildas kan användas som täckmaterial, jordförbättringsmedel i planteringar eller till grönytor.

Kompostering av park- och trädgårdsbränslen utförs till största delen åt kommuner och kyrkogårdsförvaltningar.

Inom kort kommer vi även att arbeta med kompostering av matavfall från kommuner och större industrier.